آزمایش‌ بارگذاری استاتیکی شمع

معرفی آزمایش‌های بارگذاری استاتیکی شمع (Static Load Tests)
آزمایش بارگذاری استاتیکی فشاری (Static Axial Compressive Load Test)
در این روش بار نهایی مورد نظر طراح بر اساس استاندارد ASTM-D1143 بصورت تدریجی در یک برنامه‌ریزی زمانی مشخص به سر شمع اعمال شده و نشست شمع تحت بارهای مختلف اندازه‌گیری و ثبت می‌شود. در نهایت یک نمودار بار – نشست حاصل می‌شود که بر مبنای تفسیر این نمودار باربری شمع مشخص می‌گردد.
نکته اجرایی اصلی در آزمایش استاتیکی فشاری تأمین بار می‌باشد. بر این مبنا آزمایش بارگذاری استاتیکی به دو شیوه قابل انجام است که عبارتند از روش سربار و روش شمع‌های عکس العمل کششی:
روش سربار(Kentledge Test):
در این روش برای تأمین بار، از قطعات بتنی یا فولادی استفاده می‌گردد که می‌بایست بصورت منظم بر روی تیر بارگذاری فولادی چیده شوند. پس از تأمین سربار، مابین تیر و شمع یک جک هیدرولیک کالیبره شده قرار داده می‌شود. همزمان با افزایش فشار روغن در جک، پیستون سیلندر خارج شده و لذا فشار برابر به تیر بارگذاری و شمع آزمایش وارد می‌گردد. میزان سربار وزنی باید حداقل ده درصد بیشتر از بار نهایی آزمایش باشد.

آزمایش بارگذاری استاتیک فشاری شمع

روش استفاده از  شمع‌های عکس‌العمل ( Reaction Piles):
معمولاً تأمین سربار در محل آزمایش و چیدن آن با مشکلاتی همراه بوده و در برخی موارد مانند پروژه‌های دریایی با هزینه و پیچیدگی‌های اجرایی سرسام‌آوری همراه است. روش متداول دیگر، استفاده از شمع‌های کششی در اطراف شمع آزمایشی اصلی است. در این روش 2 یا 4 شمع در فواصل کوتاهی از شمع اصلی اجرا شده و بوسیله اتصالاتی با تیر بارگذاری یکپارچه می‌شوند. زمانی که نیروی هیدرولیک به جک اعمال می‌گردد، ظرفیت کششی شمع‌های عکس‌العمل فعال‌شده و مانع حرکت تیر بارگذاری به سمت بالا می‌شوند لذا نیروی مورد نیاز فشاری در سر شمع فعال شده و آن را فرو می‌راند.
 آزمایش بارگذاری استاتیکی فشاری شمع

آزمایش بارگذاری استاتیکی کششی (Static Axial Tensile Load Test)
در این آزمایش که برای ارزیابی باربری کششی شمع انجام می‌گیرد، تیر بارگذاری بر روی دو پایه بالاتر از سطح زمین مستقر گردیده و جک هیدرولیک در بالای تیر بارگذاری مابین تیر و صفحه فولادی متصل به شمع (امتداد یافته در بالای تیر بارگذاری) قرارداده می‌شود. با اعمال نیروی هیدرولیک در جک و حرکت پیستون به سمت بالا، تیر بارگذاری به سمت پائین فشرده شده و شمع به سمت بالا کشیده می‌شود. در این آزمایش نیز بار کششی بصورت مرحله‌ای به شمع وارد شده و برون آمدگی شمع از خاک اندازه‌گیری و ثبت می‌گردد. این آزمایش بر مبنای استاندارد ASTM-D3689 انجام می‌پذیرد.
آزمایش بارگذاری استاتیکی جانبی شمع (Static Lateral Load Test)
در این آزمایش که برای برآورد مقاومت ژئوتکنیکی شمع نسبت به بارهای افقی انجام می‌گیرد، تکیه‌گاهی در کنار شمع تأمین شده و جک هیدرولیک مابین تکیه‌گاه و شمع قرارداده می‌شود. با خروج پیستون نیروی مساوی به تکیه‌گاه و شمع اعمال شده و سر شمع را جابجا می‌نماید. این جابجایی به کمک نصب گیج‌هایی در طرف دیگر شمع اندازه‌گیری و ثبت می‌شود. تکیه‌گاه آزمایش بارگذاری جانبی می‌تواند به کمک حداقل دو شمع مجاور یا از طریق وزنی – اصطکاکی تأمین گردد. این آزمایش بر مبنای استاندارد ASTM-D3966 انجام می‌پذیرد.
#آزمایش-شمع #آزمایش-استاتیکی-شمع #آزمایش-بارگذاری-استاتیکی-شمع #آزمایش-استاتیکی-جانبی #آزمایش-استاتیکی-فشاری #آزمایش-استاتیکی-کششی #آزمایش-استاتیک-جانبی #آزمایش-استاتیک-کششی #آزمایش-استاتیک-فشاری

آزمایش بارگذاری استاتیکی جانبی شمع